Nhận xay tam thất bằng máy hai đầu lấy ngay 50 điểm/kg Máy bao gồm 1 đầu vỡ và 1 đầu đỏ lên có thể bị tam thất mà không phải thái nhanh, mịn Bán tam thất